#Siyasa – Gabatarwa


Assalamu alaikum. Godiya ta tabbata ga Allah wanda Ya halici dan Adam daga babu kuma ya sanya masa dabara, hankali, hikima. Tsira da aminci su tabbata ga manzon Allah (S.A.W). Wannan shirin na SIYASA zai…

Read More...